Algemene Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HPPC WIJKERMEERWEG 89 - 1948 NV BEVERWIJK, HIERNA TE NOEMEN HA

1. Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen en leveringen door of vanwege de hiervoren genoemde onderneming aangegaan. Deze voorwaarden gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een afwijkende regeling wordt getroffen.

2. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvrage verstrekte gegevens en omschrijvingen.

3. Overeenkomsten.

a. Overeenkomsten en aanvullingen daarop binden HA eerst dan, nadat en voorzover zij door haar direktie schriftelijk zijn goedgekeurd en bevestigd.

b. Opdrachten - hoe dan ook gegeven - zijn voor voor de kontraktspartij - hierna ook te noemen 'de afnemer' - van HA bindend.

4. Betaling.

a. Betaling zal geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking voorzover de Wet zulks toelaat, direkt bij aflevering c.q. de overeengekomen afleveringsdatum. Bij niet tijdige betaling door de afnemer is deze aan HA rente verschuldigd van 1% per maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het faktuurbedrag.

b. HA heeft het recht vooruitbetaling of zekerheidstelling te vorderen. Bij niet tijdige betaling van het volledige faktuurbedrag, zoals in het vorige lid omschreven, verbeurt de afnemer een direkt opeisbare boete gelijk aan15% van het faktuurbedrag.

c. De afnemer zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.

d. Behalve het faktuurbedrag met de hiervoren omschreven kosten en renten, is HA gerechtigd van de afnemer te vorderen alle kosten die door wanprestatie van de afnemer zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke laatste worden gesteld op 15% van het faktuurbedrag, met dien verstande dat deze kosten nimmer hoger zullen zijn dan de werkelijk door HA voor de incasso gemaakte kosten.

e. Onder 'faktuurbedrag' wordt in dit artikel verstaan de verkoopprijs inklusief BTW van de door HA aan de afnemer verkochte automobiel zonder aftrek van de inruilprijs van de eventueel door de afnemer aan HA ingeruilde auto.

5. Eigendomsvoorbehoud..

Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, blijven de goederen eigendom van HA en is HA zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen tot zich te nemen. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade - hoe dan ook genaamd - welke wordt/is toegebracht aan geleverde en volgens deze bepaling aan HA in eigendom gebleven goederen.

6. Ontbinding en annulering:

HA heeft het recht eenzijdig een gesloten koopovereenkomst te annuleren - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - indien de afnemer in gebreke blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen. Alsdan heeft HA recht op de gefixeerde schadevergoeding ten belope van 15% van de overeengekomen koopsom zoals omschreven in art. 4 lid e van deze voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid.

a. Het risico, zowel rechtstreeks als zijdelings, hoe dan ook genaamd, voor en van de geleverde goederen is vanaf het moment van aflevering voor rekening van de afnemer.

b. Indien door HA garantie op enige verkochte automobiel word verstrekt, zijn door de HA gehanteerde garantievoorwaarden van toepassing, waarvan de belangrijkst bepalingen zijn.

c. De garantie geldt voor de koperen niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

d.Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van het verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn ver richt. Evenmin bestaat aanspraak op garantie bij schade ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

e.Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie al tijd tot de verkoper te wenden. Indien deze toestemming verleent de garantie elders uit te doen voeren, dan heeft de koper de verplichting defecte onderdelen bij verkoper in te leveren of op andere wijze de noodzaak tot herstel van het gebrek aannemelijk te maken.

f.De garantie strekt zich evenmin uit tot bijbehorende accessoires als banden, radio, ruiten, startmotor. LPG installatie, airco, dynamo, waterpomp uitlaat elektrische ramen en schuifdaken, hogedrukpompen, de elektrische installatie. alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

8. Slotbepaling.

Bij het ondertekenen van de koopovereenkomst verklaart de afnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden en eventuele eigen voorwaarden prijs te geven.

HPPC

×